Materská škola, Mederčská ul.38, Komárno

Plán a  harmonogram akcií organizovaných v  súlade so školským vzdelávacím programom školy na školský rok 2021/2022:

Jeseň:

 • Vychádzka do okolia – zber jesenných plodov
 • Vychádzka na trh – pozorovanie ovocia a zeleniny
 • Návšteva ZŠ – športové dopoludnie, tvorivé dielne, počítačová miestnosť, Deň otvorených dverí)
 • Návšteva knižnice počas školského roka
 • Návšteva divadelného predstavenia
 • Výstava domácich zvierat

Zima:

 • Vychádzky do mesta (Advent, Komárňanské dni, Bašty, Kníhkupectvo, Múzeum – výstavy…)
 • Vychádzky do prírody – okolie ( letné a zimné športy)
 • Návšteva klziska

Jar:

 • Návšteva ZUŠ – koncert pre deti
 • Návšteva stomatológa
 • Návšteva knižnice, kníhkupectva
 • Výlet na hospodársky dvor, ranč
 • Predplavecký výcvik v plavárni
 • Výlet vláčikom

Pedagogický zamestnanec poverený organizačným zabezpečením výletu, vychádzky a pod. uvedie a zabezpečí:

 • dátum odchodu
 • čas odchodu
 • cieľ vychádzky, exkurzie a pod.
 • počet detí a učiteliek
 • program
 • miesto a čas predpokladaného návratu
 • spôsob dopravy
 • poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia

Desiata: bude zabezpečená v materskej škole

Obed: bude zabezpečený po návrate v materskej škole

Pitný režim: zabezpečia učiteľky tried individuálnou formou

Poistenie detí: zabezpečia triedny učitelia a riaditeľka MŠ

Informovaný súhlas zákonného zástupcu s organizovaním akcií (jednotlivo)

S plánom akcií a exkurzií sa oboznámili učiteľky:

Mgr.Ľubica Mihálková ………………………………………….

Eva Horňáková …………………………………………

Iveta Kaločaiová …………………………………………

V Komárne 2.9.2021 ………………………………….

riaditeľka materskej školy

Mgr.Beata Riszdorferová