Obsah

 1. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 2
 2. Stupeň vzdelania
 3. Vlastné zameranie materskej školy 3
 4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 5
 5. Učebné osnovy
 6. Vyučovací jazyk 8
 7. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
 8. Materiálno-technické a priestorové podmienky
 9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 9

Zrušovacie ustanovenie:

Vydaním nového Školského vzdelávacieho programu v školskom roku 2020/21 sa ruší predchádzajúci Školský vzdelávací program.

 1. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí,rodičov/ zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním materskej školy.

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu a angažovanosť dieťaťa
 • podporiť vztah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, vytvoriť školu moderného typu
 • podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu organizovaním zaujímavých športových podujatí
 • rozvíjať a podporovať talent a nadanie detí prostredníctvom krúžkovej činnosti – tanečný krúžok, pohybový krúžok,výtvarný krúžok
 • rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
 • rozvíjať u detí tvorivosť, priestorovú inteligenciu, fantáziu a predstavivosť prostredníctvom Lego Education
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom
 • a inými inštitúciami s rešpektovaním potrieb dieťaťa

2. Stupeň vzdelania

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole získa dieťa predprimárne vzdelanie.

Predprimárne vzdelanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

3. Vlastné zameranie materskej školy

Materská škola ako škola rodinného typu (dvojtriedna), preferuje partnerský vzťah, individualizované pôsobenie na dieťa založené na vzájomnej komunikácii rodič – učiteľka. Vlastné zameranie materskej školy vychádza zo záverov vykonaných analýz.

S ohľadom na vývoj v společnosti smerujeme od tradičnej školy k modernej s novými metódami výchovno-vzdelávacej práce.

Zameranie našej MŠ je rozdelené do dvoch oblastí:

 • Škola podporujúca zdravie
 • Lego Education v procese výchovy a vzdelávania

Škola podporujúca zdravie

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť.V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity – priestorových ( vlastná telocvičňa, priestranný školský dvor), materiálnych ( telovýchovné náradie a náčinie), zapojenie sa do Projektu „Dajme spolu gól“ (loptové hry) a tanečný krúžok.

Okrem pohybu preferujeme aj ďalšie atribúty zdravého životného štýlu:

 • pestrú a vyváženú stravu
 • dostatok kvalitného spánku
 • pitný režim ( vhodné nápoje )
 • optimizmus a dobrú náladu
 • eliminovanie sladkostí
 • práca v projekte „Zeleninkové šialenstvo“ (konzumácia zeleniny)

Na školskom dvore máme vytvorený bylinkový kútik,  jahodový záhon,vysadili sme orech a figovník.

Prostredníctvom grantov a sponzorov plánujeme dobudovať multisenzorickú miestnosť a čajovňu, senzorický chodník na školskom dvore, vytvoriť umelý kopec pre pohybové aktivity a zelené zóny.

Lego Education v procese výchovy a vzdelávania

V našej materskej škole sme začali s overovaním využitia lego učebnej pomôcky v školskom roku 1992/1993. Učebnú pomôcku naplno využíváme od školského roku 1993/1994.

Lego je moderná učebná pomôcka, ktorá priaznivo formuje atmosféru vzdelávacieho prostredia, vnáša do neho tvorivosť s prirodzenou túžbou vzdělávat sa. Variabilné konstrukčně súpravy LEGO Education podnecuju prirodzenú detskú túžbu bádať, objavovať a učiť sa. Sú ideálnym materiálom pre individuálnu a aj organizovanú hru.

Deti mimoriadne oceňujú využitie tejto pomôcky. Získané vedomosti si upevňujú v praktickej činnosti.

Našou snahou je poskytnúť deťom kvalitný a atraktívny materiál, ktorý sa pôsobením kreatívneho pedagóga mení na účinný edukační prostriedok.

4.Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie. V prípade záujmu zákonných zástupcov poldennú výchovu a vzdelávanie. Novoprijaté deti sú zaraďované na adaptačný pobyt, v trvaní najviac na tri mesiace,prípadne na diagnostický pobyt.Dĺžka dochádzky do materskej školy je jeden až štyri roky.

5. Učebné osnovy

Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Východiská plánovania

Výchovno-vzdelávaciu činnosť plánujeme tematicky na časový úsek jedného mesiaca, ktorý je rozdelený na týždne a podtémy. Podtémy si volia učiteľky podľa vlastného uváženia a vzájomnej dohody v konkrétnej triede, pričom zohľadňujú záujmy a potreby detí. Časová ohraničenosť jednotlivých podtém závisí rovnako od učiteliek, ktoré zohľadňujú záujem detí o konkrétne témy. Pri plánovaní aktivit na konkrétny týždeň si učiteľky vyberajú výkonové štandardy zo ŠVP, ktoré prispôsobujú schopnostiam danej skupiny detí, pričom môžu ako pomôcku využívať adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí vymedzené viacerými úrovňami dosahovania jednotlivých výkonov. Výkonové štandardy môžu v prípade ich širšieho vymedzenia deliť, ale i spájať do logicky integrovaných celkov. Spravidla teda v rámci plánovania dochádza k vzájomnému prepájaniu vzdelávacích oblastí resp. k integrácii výkonových štandardov z niektorých vzdelávacích oblastí. Frekvenciu vzdelávacích oblastí nestanovujeme, táto je výlučne na voľbe učiteliek.

Výchovno-vzdelávací plán pre príslušný týždeň vypracúvajú obidve učiteľky, pričom plánujú všetky organizačné formy.

V prípade, že sa v mesiaci vyskytnú dni, kedy sa triedy zlučujú počas prázdnin, výchovno-vzdelávacia činnosť sa plánuje a realizuje formou voľných hier detí.

Obsah a forma plánovania ako súčasť prípravy výchovno-vzdelávacej činnosti bola schválená na pedagogickej rade.

Rozvrhnutie tém a podtém na školský rok:

 September – „To som ja, Legáčik“

 1. Ja a moji kamaráti
 1. Bezpečne v škôlke a v okolí
 2. Život pri vode
 3. ZOO

 Október – „Stojí, stojí Lego strom“

 1. Na poli a v záhrade
 2. Dedkova záhrada – zelenina
 3. Košík plný ovocia
 4. Naši starkí

 November – „Fúka vietor, fúka, Legáčik je dnuká“

 1. Lego strom
 2. Počasie – kúzlenie s vetrom
 3. Čo si obliekame
 4. Zvieratká v zime
 5. Kráľovstvo vtáčích kŕmidiel

 December – „Zvoní zvonček, Legozvonček“

 1. Mikuláš už ide
 2. Darčeky, advent
 3. Vianoce prichádzajú

 Január – „V krajine snehu a ľadu“

 1. Potraviny – zdravá výživa
 2. Zdravé zúbky
 3. Ľudské telo
 4. Zimné športy

 Február – „Legoparáda – fašiangová zábava“

 1. Lego Šašo
 2. Fašiangový karneval
 3. Vesmír

 Marec – „Z rozprávky do rozprávky“

 1. Moja obľúbená kniha
 2. Moja obľúbená rozprávka
 3. Umelecko – náučná literatúra
 4. Čítanie a písanie kníh

 Apríl – „Jar v Legolande“

 1. Príroda sa prebudila (ročné obdobia)
 2. Kvety
 3. Hmyz
 4. Týždeň Zeme
 5. Veľká Noc

 Máj – „Legáčik a jeho rodina“

 1. Moja rodina
 2. Moja mama
 3. Čím budem? (profesie)
 4. Domáce zvieratá a mláďatá

 Jún – „Ide vláčik, Legovláčik“

 1. Deň Detí, Deti Sveta
 2. Dopravné prostriedky (zem, voda, vzduch)
 3. Týždeň zdravia a bezpečnosti –
 4. Výlety – Slovensko a Svet
 5. Rozlúčka so škôlkou

6.Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.

7. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole ukončuje dieťa:

 • spravidla v školskom roku v ktorom do 31. augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť
 • ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku – predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov.

V závere predprimárneho vzdelania dieťa získava osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ako doklad o získanom stupni vzdelania. Osvedčenie vydáva materská škola na žiadosť zákonného zástupcu spravidla 30. júna príslušného školského roka počas slávnostného ukončenia spojeného s Rozlúčkou s predškolákmi.

8. Materiálno-technické a priestorové podmienky

Naša materská škola je dvojtriedna a nachádza sa uprostred malého zeleného sídliska. Skladá sa z dvoch prízemných budov s terasami. V učebnom pavilóne sú umiestnené triedy, spálne, sklady učebných pomôcok, šatne, čakárne pre rodičov, sociálne zariadenia a výdajne kuchyne. Samotné triedy sa skladajú z dvoch častí. Jedna časť sa využíva ako učebňa a herňa, druhá časť ako spálňa. Triedy sú veľké, vzdušné a svetlé (po rekonštrukcii v roku 2010 – plastové okná, nové radiátory, výmena PVC ). Vybavenie tried je vyhovujúce, usporiadané do hracích kútikov s dostatočným množstvom hračiek a učebných pomôcok.

Materská škola má po rekonštrukcii aj samostatnú jedáleň a revitalizované WC a umyvárky v obidvoch triedach.

Obidve triedy sú vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou, tlačiarňou, digitálnym fotoaparátom, mikroskopom ďalšími pomôckami ( Bee Bot,mikrofóny, hovoriace štipce), čo nám umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť.

Pripojenie na internet umožňuje pedagogickým zamestnancom pracovať interaktívne a tým obohacovať edukačný proces. Deti pracujú s edukačnými programami s rôznorodým zameraním.

Každá trieda je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti.

Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je aj detská a odborná literatúra, didaktické učebné pomôcky, Lego konštrukčné súpravy (Lego Duplo, Lego Dacta, Lego Education, Lego Soft, podložky, lego doplnky ),hudobné nástroje. Dopĺňame ich podľa potreby s ohľadom na kvalitu a primeranosť detí.

V hospodárskej budove sa nachádza telocvičňa. Telocvičňa bola zriadená z bývalej kuchyne v školskom roku2012/2013 po získaní finančnej podpory ( z projektu) Ministerstva školstva, kultúry a športu a spoluúčasti zriaďovateľa Mesto Komárno. Je vybavená najmodernejším kvalitným náradím a náčiním, ktoré postupne dopĺňame.

Exteriér materskej školy umožňuje spoznávanie rôznorodosti prírodného prostredia –

stromy, kríky, skalka, bylinkový kútik, jahodový kútik, kvetinové záhony.

Na školskom využívame Multifunkčné ihrisko, zriadené taktiež po získaní finančnej podpory ( z projektu Otvorená škola – oblasť športu) Ministerstva školstva, kultúry a športu a spoluúčasti zriaďovateľa Mesto Komárno v roku 2009. Každoročne je dopĺňané z príspevkov rodičov a sponzorov – 2% zo základu dane.

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov materskej školy

Kontrola a hodnotenie detí prebieha ½ ročne v rámci tried pedagogickou diagnostikou detí a evalváciou výchovno-vzdelávacieho procesu.Kontrola a hodnotenie zamestnancov prebieha1 x ročne na konci školského roka autoevalváciou zamestnanca a evalváciou riaditeľa školy.

„Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.“

Vyjadrenie školskej rady:

Školská rada navrhuje zriaďovateľovi schváliť revidovaný Školský vzdelávací program od 2.9.2020.

——————————— predseda školskej rady

Eva Horňáková