V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2008 Mesta Komárno je mesačný poplatok 15 EUR. Príspevok zákonného zástupcu je na čiastočnú úhradu výdavkov na školský rok.

Stravná jednotka na dieťa (3x strava – desiata, obed, olovrant): 2,20 EUR

Poplatok na Rodičovské združenie (schválený na prvej plenárnej schôdzi): 25 EUR