Kategória: Dokumenty

Home / Dokumenty školský vzdelávací program
04 okt20214 októbra, 2021
Článok

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

03 okt20213 októbra, 2021
Článok

Školský vzdelávací program „Zdravo a hravo v MŠ Legoland“

Obsah Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 2 Stupeň vzdelania Vlastné zameranie materskej školy 3 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 5 Učebné osnovy Vyučovací jazyk 8 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní Materiálno-technické a priestorové podmienky Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 9 Zrušovacie ustanovenie: Vydaním nového Školského vzdelávacieho...

03 okt20213 októbra, 2021
Článok

PLÁN A HARMONOGRAM AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH V SÚLADE SO ŠKOLSKÝM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Materská škola, Mederčská ul.38, Komárno Plán a  harmonogram akcií organizovaných v  súlade so školským vzdelávacím programom školy na školský rok 2021/2022: Jeseň: Vychádzka do okolia – zber jesenných plodov Vychádzka na trh – pozorovanie ovocia a zeleniny Návšteva ZŠ – športové dopoludnie, tvorivé dielne, počítačová miestnosť, Deň otvorených dverí) Návšteva knižnice počas školského roka Návšteva divadelného...